పరవాసిని నే జగమున

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

పరవాసిని నే జగమున ప్రభువా (2)
నడచుచున్నాను నీ దారిన్
నా గురి నీవే నా ప్రభువా (2)
నీ దరినే జేరెదను
నేను.. నీ దరినే జేరెదను       ||పరవాసిని||

లోకమంతా నాదని యెంచి
బంధు మిత్రులే ప్రియులనుకొంటిని (2)
అంతయు మోసమేగా (2)
వ్యర్ధము సర్వమును
ఇలలో.. వ్యర్ధము సర్వమును      ||పరవాసిని||

ధన సంపదలు గౌరవములు
దహించిపోవు నీలోకమున (2)
పాపము నిండె జగములో (2)
శాపము చేకూర్చుకొనే
లోకము.. శాపము చేకూర్చుకొనే     ||పరవాసిని||

తెలుపుము నా అంతము నాకు
తెలుపుము నా ఆయువు యెంతో (2)
తెలుపుము ఎంత అల్పుడనో (2)
విరిగి నలిగియున్నాను
నేను.. విరిగి నలిగియున్నాను        ||పరవాసిని||

ఆ దినము ప్రభు గుర్తెరిగితిని
నీ రక్తముచే మార్చబడితిని (2)
క్షమాపణ పొందితివనగా (2)
మహానందము కలిగే
నాలో.. మహానందము కలిగే        ||పరవాసిని||

యాత్రికుడనై ఈ లోకములో
సిలువ మోయుచు సాగెదనిలలో (2)
అమూల్యమైన ధనముగా (2)
పొందితిని నేను
యేసునే.. పొందితిని నేను       ||పరవాసిని||

నా నేత్రములు మూయబడగా
నాదు యాత్ర ముగియునిలలో (2)
చేరుదున్ పరలోక దేశము (2)
నాదు గానము ఇదియే
నిత్యము.. నాదు గానము ఇదియే       ||పరవాసిని||

Paravaasini Ne Jagamuna Prabhuvaa (2)
Nadachuchunnaanu Nee Daarin
Naa Guri Neeve Naa Prabhuvaa (2)
Nee Darine Jeredanu
Nenu.. Nee Darine Jeredanu      ||Paravaasini||

Lokamanthaa Naadani Yenchi
Bandhu Mithrule Priyulanukontini (2)
Anthayu Mosamegaa (2)
Vyardhamu Sarvamunu
Ilalo.. Vyardhamu Sarvamunu       ||Paravaasini||

Dhana Sampadalu Gouravamulu
Dahinchipovu Neelokamuna (2)
Paapamu Ninde Jagamulo (2)
Shaapamu Chekoorchukone
Lokamu.. Shaapamu Chekoorchukone       ||Paravaasini||

Thelupumu Naa Anthamu Naaku
Thelupumu Naa Aayuvu Yentho (2)
Thelupumu Yentha Alpudano (2)
Virigi Naligiyunnaanu
Nenu.. Virigi Naligiyunnaanu      ||Paravaasini||

Aa Dinamu Prabhu Gurtherigithini
Nee Rakthamuche Maarchabadithini (2)
Kshamaapana Pondithivanagaa (2)
Mahaanandamu Kalige
Naalo.. Mahaanandamu Kalige        ||Paravaasini||

Yaathrikudanai Ee Lokamulo
Siluva Moyuchu Saagedanilalo (2)
Amoolyamaina Dhanamugaa (2)
Pondithini Nenu
Yesune.. Pondithini Nenu       ||Paravaasini||

Naa Nethramulu Mooyabadagaa
Naadu Yaathra Mugiyunilalo (2)
Cherudun Paraloka Deshamu (2)
Naadu Gaanamu Idiye
Nithyamu.. Naadu Gaanamu Idiye      ||Paravaasini||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply