ఎంత జాలి యేసువా

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

ఎంత జాలి యేసువా
యింతయని యూహించలేను     ||ఎంత||

హానికరుడ హింసకుడను
దేవదూషకుడను నేను (2)
అవిశ్వాసినైన నన్ను (2)
ఆదరించినావుగా     ||ఎంత||

రక్షకుండ నాకు బదులు
శిక్ష ననుభవించినావు (2)
సిలువయందు సొమ్మసిల్లి (2)
చావొందితివి నాకై     ||ఎంత||

ఏమి నీ కర్పించగలను
ఏమి లేమి వాడనయ్యా (2)
రక్షణంపు పాత్రనెత్తి (2)
స్తొత్రమంచు పాడెద     ||ఎంత||

నీదు నామమునకు యిలలో
భయపడెడు వారి కొరకై (2)
నాథుడా నీ విచ్చు మేలు (2)
ఎంత గొప్పదేసువా     ||ఎంత||

నేను బ్రతుకు దినములన్ని
క్షేమమెల్ల వేళలందు (2)
నిశ్చయముగ నీవు నాకు (2)
ఇచ్చువాడా ప్రభువా     ||ఎంత||

నాదు ప్రాణమునకు ప్రభువా
సేద దీర్చు వాడ వీవు (2)
నాదు కాపరివి నీవు (2)
నాకు లేమి లేదుగా     ||ఎంత||

అందరిలో అతి శ్రేష్ఠుండా
అద్వితీయుడగు యేసయ్యా (2)
హల్లెలూయ స్తోత్రములను (2)
హర్షముతో పాడెద     ||ఎంత||

Entha Jaali Yesuvaa
Inthayani Oohinchalenu         ||Entha||

Haanikaruda Himsakudanu
Devadooshakudanu Nenu (2)
Avishwaasinaina Nannu (2)
Aadarinchinaavugaa         ||Entha||

Rakshakundaa Naaku Badulu
Shiksha Nanubhavinchaavu (2)
Siluvayandu Sommasilli (2)
Chaavondithivi Naakai         ||Entha||

Emi Neekarpinchagalanu
Emi Lenivaadanayyaa (2)
Rakshanampu Paathranetthi (2)
Sthothramanchu Paadeda         ||Entha||

Needu Naamamunaku Ilalo
Bhayapadedu Vaari Korakai (2)
Naathudaa Neevichchu Melu (2)
Entha Goppadesuvaa         ||Entha||

Nenu Brathuku Dinamulanni
Kshemamella Velalandu (2)
Nischayamuga Neevu Naaku (2)
Ichchuvaadaa Prabhuvaa         ||Entha||

Naadu Praanamunaku Prabhuvaa
Sedadeerchu Vaada Veevu (2)
Naadu Kaaparivi Neevu (2)
Naaku Lemi Ledugaa         ||Entha||

Andarilo Athi Sreshtundaa
Advitheeyudagu Yesayyaa (2)
Hallelooya Sthothramulanu (2)
Harshamutho Paadeda         ||Entha||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

C   F   C  Am
Entha Jaali Yesuvaa
   C    F  C
Inthayani Oohinchalenu     ||Entha||

C        F
Haanikaruda Himsakudanu
   C  Am   C
Devadooshakudanu Nenu (2)
   Dm   F  C 
Avishwaasinaina Nannu (2)
  F  Dm   C
Aadarinchinaavugaa     ||Entha||

C         F
Rakshakundaa Naaku Badulu
    C  Am    C
Shiksha Nanubhavinchaavu (2)
    Dm   F  C
Siluvayandu Sommasilli (2)
   F  Dm   C
Chaavondithivi Naakai     ||Entha||

C        F 
Emi Neekarpinchagalanu
   C  Am   C
Emi Lenivaadanayyaa (2)
    Dm   F    C 
Rakshanampu Paathranetthi (2)
   F  Dm   C
Sthothramanchu Paadeda     ||Entha||

C         F
Needu Naamamunaku Ilalo
      C Am   C
Bhayapadedu Vaari Korakai (2)
    Dm  F     C   
Naathudaa Neevichchu Melu (2)
  F  Dm    C
Entha Goppadesuvaa     ||Entha||

C       F  
Nenu Brathuku Dinamulanni
    C  Am  C
Kshemamella Velalandu (2)
    Dm  F    C
Nischayamuga Neevu Naaku (2)
   F Dm    C
Ichchuvaadaa Prabhuvaa     ||Entha||

C         F 
Naadu Praanamunaku Prabhuvaa
      C Am  C 
Sedadeerchu Vaada Veevu (2)
   Dm  F    C 
Naadu Kaaparivi Neevu (2)
  F  Dm    C
Naaku Lemi Ledugaa     ||Entha||

C       F
Andarilo Athi Sreshtundaa
      C Am  C
Advitheeyudagu Yesayyaa (2)
    Dm  F     C  
Hallelooya Sthothramulanu (2)
   F Dm    C
Harshamutho Paadeda     ||Entha||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply