నిత్య ప్రేమతో

పాట రచయిత: శామ్యూల్ విల్సన్
అనువాదకులు: జీవ ఆర్ పాకెర్ల
Lyricist: Samuel Wilson
Translator: Jeeva R Pakerla

నిత్య ప్రేమతో – నన్ను ప్రేమించెన్ (2)
తల్లి ప్రేమను మించినదే
లోక ప్రేమను మించినదే
నిన్ను నేను – ఎన్నడు విడువను (2)
నిత్యము నీతోనే జీవింతున్
సత్య సాక్షిగ జీవింతున్

నిత్య రక్షణతో – నన్ను రక్షించెన్ (2)
ఏక రక్షకుడు యేసే
లోక రక్షకుడు యేసే
నీ చిత్తమును చేయుటకై – నీ పోలికగా ఉండుటకై (2)
నా సర్వము నీకే అర్పింతును
పూర్ణానందముతో నీకే అర్పింతున్

నిత్య రాజ్యములో – నన్ను చేర్పించన్ (2)
మేఘ రథములపై రానైయున్నాడు
యేసు రాజుగ రానైయున్నాడు
ఆరాధింతును సాష్టాంగపడి (2)
స్వర్గ రాజ్యములో యేసున్
సత్య దైవం యేసున్

నిత్య ప్రేమతో – నన్ను ప్రేమించెన్ (2)
తల్లి ప్రేమను మించినదే
లోక ప్రేమను మించినదే

నిత్య ప్రేమతో – నన్ను ప్రేమించెన్ (2)
తల్లి ప్రేమను మించినదే
లోక ప్రేమను మించినదే

Nithya Prematho – Nannu Preminchen (2)
Thalli Premanu Minchinade
Loka Premanu Minchinade
Ninnu Nenu – Ennadu Viduvanu (2)
Nithyamu Neethone Jeevinthun
Sathya Saakshiga Jeevinthun

Nithya Rakshanatho – Nannu Rakshinchen (2)
Eka Rakshakudu Yese
Loka Rakshakudu Yese
Nee Chiththamunu Cheyutakai – Nee Polikagaa Undutakai (2)
Naa Sarvamu Neeke Arpinthun
Poornaanandamutho Neeke Arpinthun

Nithya Raajyamulo – Nannu Cherpinchan (2)
Megha Rathamulapai Raanaiyunnaadu
Yesu Raajuga Raanaiyunnaadu
Aaraadhinthunu Saashtaangapadi (2)
Swarga Raajyamulo Yesun
Sathya Daivam Yesun

Nithya Prematho – Nannu Preminchen (2)
Thalli Premanu Minchinade
Loka Premanu Minchinade

Nithya Prematho – Nannu Preminchen (2)
Thalli Premanu Minchinade
Loka Premanu Minchinade

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: