ఆనందముగా యెహోవా నీ

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్ని
అన్ని కాలంబులందు కీర్తించెదన్ (2)

చావు గోతినుండి లెవనెత్తి నాకు – జీవమిచ్చిన జీవ దాత
వివరింతు నే నీదు విశ్వాస్యత నెంతయో
సవ్యంబుగా ఈ భువియందున           ||ఆనందముగా||

సింహపు పిల్లలు – ఆకలిగొనిన- యెహొవ సహాయుడందరికి
ఇహమందునా ఏ మేలు కొదువ యుండదు
అహా! ఏమందు నీ విశ్వాస్యతన్         ||ఆనందముగా||

ఎన్నెన్నో శోధన బాధలు రేగి – నన్ను కృంగదీయ పోరాడినన్
ఘనమైన నీ విశ్వాస్యతన్ నాకు చూపిన
కన్న తండ్రి నిన్ను కొనియాడెదన్       ||ఆనందముగా||

పర్వతంబులు – పారిపోయినను- ఉర్విలోమార్పు కలిగిననూ
తరుణములు విరోధముగపై లేచినా –
స్మరియించెద నీ విశ్వాస్యతన్             ||ఆనందముగా||

Aanandamugaa Yehovaa Nee Krupaalanni
Anni Kaalambulandu Keerthinchedan (2)

Chaavu Gothinundi Levaneththi Naaku – Jeevamichchina Jeeva Daatha
Vivarinthu Ne Needu Vishwaasyatha Nenthayo
Savyambugaa Ee Bhuviyanduna           ||Aanandamugaa||

Simhapu Pillalu – Aakaligonina- Yehova Sahaayu Dandariki
Ihamandunaa Ae Melu Koduva Yundadu
Aaha! Emandu Nee Vishwaasyathan       ||Aanandamugaa||

Ennenno Shodhana Baadhalu Regi – Nannu Krungadeeya Poraadinan
Ghanamaina Nee Vishwaasyathan Naaku Choopina
Kanna Thandri Ninnu Koniyaadedan       ||Aanandamugaa||

Parvathambulu – Paaripoyinanu- Urvilo Maarpu Kaliginanoo
Tharunamulu Virodhamuga Pai Lechinaa-
Smariyincheda Nee Vishwasyathan         ||Aanandamugaa||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

D          G      D
Aanandamugaa Yehovaa Nee Krupaalanni
    G   A        D
Anni Kaalambulandu Keerthinchedan (2)

D         G         D        A  D
Chaavu Gothinundi Levaneththi Naaku – Jeevamichchina Jeeva Daatha
          G       D   A
Vivarinthu Ne Needu Vishwaasyatha Nenthayo
G       A     D
Savyambugaa Ee Bhuviyanduna      ||Aanandamugaa||

D         G      D        A  D
Simhapu Pillalu – Aakaligonina- Yehova Sahaayu Dandariki
          G   D   A
Ihamandunaa Ae Melu Koduva Yundadu
G        A     D
Aaha! Emandu Nee Vishwaasyathan    ||Aanandamugaa||

D         G       D         A   D
Ennenno Shodhana Baadhalu Regi – Nannu Krungadeeya Poraadinan
               G   D  A
Ghanamaina Nee Vishwaasyathan Naaku Choopina
G          A     D
Kanna Thandri Ninnu Koniyaadedan    ||Aanandamugaa||

D         G       D      A    D
Parvathambulu – Paaripoyinanu- Urvilo Maarpu Kaliginanoo
          G    D  A
Tharunamulu Virodhamuga Pai Lechinaa-
G         A     D
Smariyincheda Nee Vishwasyathan     ||Aanandamugaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: