యేసు నామం

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసు నామం సుందర నామం
యేసు నామం మధురం మధురం
జుంటి తేనెల కంటె మధురం
పాపములను క్షమియించు నామం
పాపములను తొలగించు నామం
స్వస్థపరచును యేసు నామము
అన్ని నామముల కన్న పై నామము
నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న నామము (2)
సుందర సుందర నామం – యేసుని నామం (2)          ||యేసు నామం||

అద్వితీయ నామం – అతిశయ నామం
ఆరాధించు నామం – ఆర్భాటించు నామం (4)
సుందర సుందర నామం – యేసుని నామం (2)           ||యేసు నామం||


Yesu Naamam Sundara Naamam
Yesu Naamam Madhuram Madhuram
Junti Thenela Kante Madhuram
Paapamulanu Kshamiyinchu Naamam
Paapamulanu Tholaginchu Naamam
Swasthaparachunu Yesu Naamamu
Anni Naamamula Kanna Pai Naamamu
Ninna Nedu Ekareethiga Unna Naamamu (2)
Sundara Sundara Naamam – Yesuni Naamam (2)           ||Yesu Naamam||

Advitheeya Naamam – Athishaya Naamam
Aaraadhinchu Naamam – Aarbhaatinchu Naamam (4)
Sundara Sundara Naamam – Yesuni Naamam (2)          ||Yesu Naamam||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply