ఏగెదను నే చేరెదను

పాట రచయిత: జాషువా షేక్
Lyricist: Joshua Shaik

ఏగెదను నే చేరెదను
సీయోనును నే చూచెదను (2)
విశ్వాస కర్తయైన నా యేసూ (2)
నీ సముఖములో నే మురిసెదను
నీ కౌగిలిలో ఉప్పొంగెదను (2)
జీవ కిరీటమును నే పొందెదను      ||ఏగెదను||

భూదిగంతములకు నీ కాడిని – నే మోయుచున్నాను
యేసూ నీ యొద్దనే నాకు – విశ్రాంతి దొరుకును (2)
దినదినము నాలో నే చనిపోవుచున్నాను
అనుదినము నీలో బ్రతుకుచున్నాను (2)
అనుదినము నీలో బ్రతుకుచున్నాను      ||ఏగెదను||

నా ఆత్మీయ పోరాటములో దేవా – నీవే నా కేడెము
సదా నిన్నే నేను ధరియించి – సాగిపోవుచున్నాను (2)
మంచి పోరాటముతో నా పరుగును
కడముట్టించి జయమొందెదను (2)
విశ్వాసములో జయమొందెదను      ||ఏగెదను||

Egedanu Ne Cheredanu
Seeyonunu Ne Choochedanu (2)
Vishwaasa Karthayaina Naa Yesu (2)
Nee Samukhamulo Ne Murisedanu
Nee Kougililo Uppongedanu (2)
Jeeva Kireetamunu Ne Pondedanu      ||Egedanu||

Bhoodiganthamulaku Nee Kaadini – Ne Moyuchunnaanu
Yesu Nee Yoddane Naaku – Vishraanthi Dorukunu (2)
Dinadinamu Naalo Ne Chanipovuchunnaanu
Anudinamu Neelo Brathukuchunnaanu (2)
Anudinamu Neelo Brathukuchunnaanu      ||Egedanu||

Naa Aathmeeya Poraatamulo Devaa – Neeve Naa Kedemu
Sadaa Ninne Nenu Dhariyinchi – Saagipovuchunnaanu (2)
Manchi Poraatamutho Naa Parugunu
Kada Muttinchi Jayamondedanu (2)
Vishwaasamulo Jayamondedanu      ||Egedanu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: