గీతం గీతం

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

గీతం గీతం జయ జయ గీతం
చేయి తట్టి పాడెదము (2)
యేసు రాజు లేచెను హల్లెలూయ
జయ మార్భటించెదము (2)       || గీతం||

చూడు సమాధిని మూసినరాయి
దొరలింపబడెను
అందు వేసిన ముద్ర కావలి నిల్చెను
దైవ సుతుని ముందు           || గీతం||

వలదు వలదు యేడువవలదు
వెళ్ళుడి గలిలయకు
తాను చెప్పిన విధమున తిరిగి లేచెను
పరుగిడి ప్రకటించుడి          || గీతం||

అన్న కయప వారల సభయు
అదరుచు పరుగిడిరి
ఇంక దూత గణముల ధ్వనిని వినుచు
వణకుచు భయపడిరి             || గీతం||

గుమ్మముల్ తెరచి చక్కగ నడువుడి
జయ వీరుడు రాగా
మీ మేళతాళ వాద్యముల్ బూర
లెత్తి ధ్వనించుడి          || గీతం||

Geetham Geetham Jaya Jaya Geetham
Cheyyi Thatti Paadedamu (2)
Yesu Raaju Lechenu Hallelooyaa
Jaya Maarbhatinchedhamu (2)        || Geetham ||

Choodu Samaadhini Moosina Raayi
Doralimpabadenu
Andu Vesina Mudra Kaavali Nilchenu
Daiva Suthuni Mundu        || Geetham ||

Valadu Valadu Aeduva Valadu
Velludi Galilayaku
Thanu Cheppina Vidhamuna Thirigi Lechenu
Parugidi Prakatinchudi       || Geetham ||

Anna Kayapa Vaarala Sabhayu
Adaruchu Parugidiri
Inka Dootha Ganamula Dhvanini Vinuchu
Vanakuchu Bhayapadiri      || Geetham ||

Gummamul Therachi Chakkaga Naduvudi
Jaya Veerudu Raagaa
Mee Mela Thaalla Vaadyamul Boora
Letthi Dhvaninchudi           || Geetham ||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

G        Em    G
Geetham Geetham Jaya Jaya Geetham
          D
Cheyyi Thatti Paadedamu (2)
   C       G 
Yesu Raaju Lechenu Hallelooyaa
D          G
Jaya Maarbhatinchedhamu (2)    || Geetham ||
G   Em     G   Em
Choodu Samaadhini Moosina Raayi
G       D
Doralimpabadenu
   C      G    Em
Andu Vesina Mudra Kaavali Nilchenu
Am    D    G
Daiva Suthuni Mundu    || Geetham ||
G   Em   G   Em 
Valadu Valadu Aeduva Valadu
G        D
Velludi Galilayaku
   C         G    Em
Thanu Cheppina Vidhamuna Thirigi Lechenu
Am    D     G
Parugidi Prakatinchudi    || Geetham ||
G   Em   G   Em
Anna Kayapa Vaarala Sabhayu
G        D
Adaruchu Parugidiri
   C        G    Em
Inka Dootha Ganamula Dhvanini Vinuchu
Am    D    G
Vanakuchu Bhayapadiri   || Geetham ||

G    Em    G    Em
Gummamul Therachi Chakkaga Naduvudi
G        D
Jaya Veerudu Raagaa
  C       G    Em
Mee Mela Thaalla Vaadyamul Boora
Am   D    G
Letthi Dhvaninchudi      || Geetham ||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

4 comments

 1. Great work kranthi annaya! I was a child when I knew you…. It was good to know you then! I heard a lot about from my sisters..

Leave a Reply

%d bloggers like this: