నీవు చేసిన త్యాగాన్ని

పాట రచయిత:
Lyricist:

నశించిపోయే ఆత్మలు ఎన్నో
నరకపు పొలిమేరను చెర
నన్ను పంపుము నన్ను నడిపించుము
నీ ప్రేమ సువార్త చాటను
నీ వాక్కుతో నీ శక్తితో
నీ ఆత్మతో నీ ప్రేమతో
(నను) నిత్యము నడిపించుమా – (2)

నీవు చేసిన త్యాగాన్ని
చాటి చెప్పే భాగ్యాన్ని
నాకు ఇమ్ము నా దేవా
వాడుకొనుము నా ప్రభువా (2)         ||నీవు||

నా జీవితాంతం – మరణ పర్యంతం
నీతోనే నేనుందునయ్యా (2)
కరుణ చూచి నీ మహిమ గాంచితి
నిత్యం నిను సేవింతును
నీ సన్నిధిలో ఆ దూతలతో
నీ రాజ్యములో పరిశుద్ధులతో (2)
(నిను) నిత్యము కీర్తింతును – (2)         ||నీవు||

Nashinchipoye Aathmalu Enno
Narakapu Polimeranu Chera
Nannu Pampumu Nannu Nadipinchumu
Nee Prema Suvaartha Chaatanu
Nee Vaakkutho Nee Shakthitho
Nee Aathmatho Nee Prematho
(Nanu) Nithyamu Nadipinchumaa – (2)

Neevu Chesina Thyaagaanni
Chaati Cheppe Bhaagyaanni
Naaku Immu Naa Devaa
Vaadukonumu Naa Prabhuvaa (2)        ||Neevu||

Naa Jeevithaantham – Marana Paryantham
Neethone Nenundhunayyaa (2)
Karuna Choochi Nee Mahima Gaanchithi
Nithyam Ninu Sevinthunu
Nee Sannidhilo Aa Dhoothalatho
Nee Raajyamulo Parishuddhulatho (2)
(Ninu) Nithyamu Keerthinthunu – (2)        ||Neevu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply