రారే చూతము

పాట రచయిత:
Lyricist:


రారే చూతము రాజసుతుని
రేయి జనన మాయెను (2)
రాజులకు రారాజు మెస్సయ్యా (2)
రాజితంబగు తేజమదిగో (2)    ||రారే||

దూత గణములన్ దేరి చూడరే
దైవ వాక్కులన్ దెల్పగా (2)
దేవుడే మన దీనరూపున (2)
ధరణి కరిగె-నీ దినమున (2)    ||రారే||

కల్లగాదిది కలయు గాదిది
గొల్ల బోయుల దర్శనం (2)
తెల్లగానదే తేజరిల్లెడి (2)
తార గాంచరే త్వరగ రారే (2)    ||రారే||

బాలు-డడుగో వేల సూర్యుల
బోలు సద్గుణ శీలుడు (2)
బాల బాలిక బాలవృద్ధుల (2)
నేల గల్గిన నాథుడు (2)    ||రారే||

యూదవంశము నుద్ధరింప
దావీదుపురమున నుద్భవించె (2)
సదమలంబగు మదిని గొల్చిన (2)
సర్వ జనులకు సార్వభౌముడు (2)    ||రారే||

Raare Choothamu Raaja Suthuni
Reyi Jananamaayenu (2)
Raajulaku Raaraaju Messayyaa (2)
Raajithambagu Thejamadigo (2)     ||Raare||

Dootha Ganamulan Deri Choodare
Daiva Vaakkulan Delpagaa (2)
Devude Mana Deena Roopuna (2)
DHarani Karige-Nee Dinamuna (2)     ||Raare||

Kalla Gaadidi Kalayu Gaadidi
Golla Boyula Darshanam (2)
Thellagaanade Thejarilledi (2)
Thaara Gaanchare Thvaraga Raare (2)     ||Raare||

Baalu-dadugo Vela Sooryula
Bolu Sadguna Sheeludu (2)
Baala Baalika Baala Vrudhdhula (2)
Nela-galgina Naathudu (2)     ||Raare||

Yooda Vamshamu Nuddarimpa
Daaveedu Puramuna Nudbhavinche (2)
Sadamalambagu Madini Golchina (2)
Sarva Janulaku Saarvabhoumudu (2)     ||Raare||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply