ఏ తెగులు నీ గుడారము

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఏ తెగులు నీ గుడారము సమీపించదయ్యా
అపాయమేమియు రానే రాదు రానే రాదయ్యా (2)
లలల్లాలాలల్లా లలల్లాలాలల్లా
లలల్లాలాలల్లా లలల్లా (2)

ఉన్నతమైన దేవుని నీవు
నివాసముగా గొని
ఆశ్చర్యమైన దేవుని నీవు
ఆదాయ పరచితివి (2)       ||ఏ తెగులు||

గొర్రెపిల్ల రక్తముతో
సాతానున్ జయించితిని
ఆత్మతోను వాక్యముతో
అనుదినము జయించెదను (2)       ||ఏ తెగులు||

మన యొక్క నివాసము
పరలోక-మందున్నది
రానైయున్న రక్షకుని
ఎదుర్కొన సిద్ధపడుమా (2)       ||ఏ తెగులు||

Ae Thegulu Nee Gudaaramu Sameepinchadayyaa
Apaayamemiyu Raane Raadu Raane Raadayyaa (2)
Lalallaalaalallaa Lalallaalaalallaa
Lalallaalaalallaa Lalallaa

Unnathamaina Devuni Neevu
Nivaasamugaa Goni
Aascharyamaina Devuni Neevu
Aadhaya Parachithivi (2)       ||Ae Thegulu||

Gorrepilla Rakthamutho
Saathaanun Jayinchithini
Aathmathonu Vaakyamutho
Anudinamu Jayinchedhanu (2)       ||Ae Thegulu||

Mana Yokka Nivaasamu
Paralokamandunnadi
Raanaiyunna Rakshakuni
Edurkona Siddhapadumaa (2)       ||Ae Thegulu||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

F#     B       F#      C#
Ae Thegulu Nee Gudaaramu Sameepinchadayyaa
F#      B      C#
Apaayamemiyu Raane Raadu Raane Raadayyaa (2)
F#  B   F#   C#   F# 
Lalallaalaalallaa Lalallaalaalallaa
F#  B   F#   C#  F#
Lalallaalaalallaa Lalallaa
F# 
Unnathamaina Devuni Neevu
       B
Nivaasamugaa Goni
G#m
Aascharyamaina Devuni Neevu
C#        F#
Aadhaya Parachithivi (2)    ||Ae Thegulu||
F# 
Gorrepilla Rakthamutho
           B
Saathaanun Jayinchithini
G#m
Aathmathonu Vaakyamutho
C#         F#
Anudinamu Jayinchedhanu (2)    ||Ae Thegulu||

F#
Mana Yokka Nivaasamu
        B 
Paralokamandunnadi
G#m
Raanaiyunna Rakshakuni
C#         F# 
Edurkona Siddhapadumaa (2)    ||Ae Thegulu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: