యేసుని నా మదిలో

పాట రచయిత: క్రాంతి చేపూరి
Lyricist: Kranthi Chepuri


యేసుని నా మదిలో స్వీకరించాను
ఆయన నామములో రక్షణ పొందాను (2)
నేను నేనే కాను… నాలో నా యేసే… (2)
హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ
హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ          ||యేసుని||

పాతవి గతియించెను
క్రొత్తవి మొదలాయెను (2)
నా పాప హృదయింలో రారాజు జన్మించె
నా పాపం తొలగి పోయెను – నా దుుఃఖం కరిగి పోయెను (2)
యేసే నా జీవం…
ఆ ప్రభువే నా దెైవం (2)           ||హల్లెలూయ||

నీ పాపం తొలగాలన్నా
నీ దుుఃఖం కరగాలన్నా (2)
యేసుని నీ మదిలోకి స్వీకరించాలి
ఆయన నామములోనే రక్షణ పొందాలి (2)
యేసే మన జీవం…
ఆ ప్రభువే మన దెైవం (2)     ||హల్లెలూయ||

నీవు నమ్మితే రక్షణ
నమ్మకున్నచో శిక్షయే (2)
ఎత్తబడే గుంపులో నీవు ఉంటావో
విడువబడే రొంపిలో నీవు ఉంటావో (2)
ఈ క్షణమే నీవు తేల్చుకో…
ఇదియే అనుకూల సమయము (2)       ||హల్లెలూయ||

Yesuni Naa Madilo Sweekarinchaanu
Aayana Naamamulo Rakshana Pondaanu (2)
Nenu Nene Kaanu… Naalo Naa Yese… (2)
Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah
Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah        ||Yesuni||

Paathavi Gathiyinchenu
Kroththavi Modalaayenu (2)
Naa Paapa Hrudayamlo Raaraaju Janminche
Naa Paapam Tholagipoyenu – Naa Dukham Karigipoyenu (2)
Yese Naa Jeevam…
Aa Prabhuve Naa Daivam (2)           ||Hallelujah||

Nee Paapam Tholagaalannaa
Nee Dukham Karagaalannaa (2)
Yesuni Ne Madiloki Sweekarinchaali
Aayana Naamamulone Rakshana Pondaali (2)
Yese Mana Jeevam…
Aa Prabhuve Mana Daivam (2)        ||Hallelujah||

Neevu Nammithe Rakshana
Nammakunnacho Shikshaye (2)
Eththabade Gumpulo Neevu Untaavo
Viduvabade Rompilo Neevu Untaavo (2)
Ee Kshaname Neevu Thelchuko…
Idiye Anukoola Samayamu (2)         ||Hallelujah||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply