నా దేవ ప్రభువా

పాట రచయిత: శారా ఫ్లవర్ ఆడమ్స్
అనువదించినది: బర్నార్డ్ లూకాస్
Lyricist: Sara Flower Adams
Translator: Bernard Lucas


నా దేవ ప్రభువా నీ చెంతను
సదా వసింపను నా కిష్టము
ఏవైనా శ్రమలు తటస్థమైనను
నీ చెంత నుందును నా ప్రభువా

ప్రయాణకుండను నడవిలో
నా త్రోవ జీకటి కమ్మినను
నిద్రించుచుండగా స్వప్నంబునందున
నీ చెంత నుందును నా ప్రభువా

యాకోబు రీతిగా ఆ మెట్లను
స్వర్గంబు జేరను జూడనిమ్ము
నీ దివ్య రూపము ప్రోత్సాహపర్చగా
నీ చెంత నుందును నా ప్రభువా

నే నిద్రలేవగా నా తండ్రి నే
నీకుం గృతజ్ఞత జెల్లింతును
నే చావునొందగా ఇదే నా కోరిక
నీ చెంత నుందును నా ప్రభువా


Naa Deva Prabhuvaa Nee Chenthanu
Sadaa Vasimpanu Naa Kishtamu
Evaina Shramalu Thatasthamainanu
Nee Chentha Nundunu Naa Prabhuvaa

Prayaanakundanu Nadavilo
Naa Throva Jeekati Kamminanu
Nidrinchuchundagaa Swapnambunanduna
Nee Chentha Nundunu Naa Prabhuvaa

Yaakobu Reethigaa Aa Metlanu
Swargambu Jeranu Joodanimmu
Nee Divya Roopamu Prothsaahaparchagaa
Nee Chentha Nundunu Naa Prabhuvaa

Ne Nidralevagaa Naa Thandri Ne
Neekun Gruthagnatha Jellinthunu
Ne Chaavunondagaa Ide Naa Korika
Nee Chentha Nundunu Naa Prabhuvaa

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply