ఎంత పాపినైనను

పాట రచయిత: ఎర్డ్మాన్ న్యూమీస్టెర్
అనువాదకుడు: అల్లూరి పెదవీరాస్వామి
Lyricist: Erdmann Neumeister
Translator: Alluri Peda Veeraaswaami

ఎంత పాపినైనను
యేసు చేర్చుకొనును
అంచు నీ సువార్తను
అంత జాటించుడి

హల్లెలూయ హల్లెలూయ
ఎంత పాపినైనను
యేసు చేర్చుకొనున
టంచు బ్రకటించుడి

మెండుగా క్షమాపణన్
పూర్ణ సమాధానము
నెంత పాపి కైన దా
నిచ్చి చేర్చుకొనును     ||హల్లెలూయ||

తన దివ్య సిల్వచే
దీసి పాప శాపమున్
నను బవిత్రపర్చెను
నాకు హాయి నిచ్చెను     ||హల్లెలూయ||

ఘోర పాపినైనను
నన్ను జేర్చుకొనును
పూర్ణ శుద్ధి నిచ్చును
స్వర్గమందు జేర్చును     ||హల్లెలూయ||

Entha Paapinainanu
Yesu Cherchukonunu
Ancu Nee Suvaarthanu
Antha Jaatinchudi

Halleluya Halleluya
Yentha Paapinainanu
Yesu Cherchukonuna
Tanchu Brakatinchudi

Mendugaa Kshamaapanan
Poorna Samaadhaanamu
Nentha Paapi Kaina Daa
Nichchi Cherchukonunu       ||Halleluya||

Thana Divya Silvache
Deesi Paapa Shaapamun
Nanu Bavithraparchenu
Naaku Haayi Nichchenu       ||Halleluya||

Ghora Paapinainanu
Nannu Jerchukonunu
Poorna Shuddhi Nichchunu
Swargamandu Jerchunu       ||Halleluya||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply