యేసయ్య పాదాలు

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసయ్య పాదాలు బంగారు పాదాలు (2)
ఎండల్లో కందాయయ్యా
అయ్యయ్యయ్యో రాళ్ళల్లో చిట్లాయయ్యా (2)       ||యేసయ్య||

మండేటి ఎండల్లో కాడి మోసాడయ్యా (2)
నడలేక తూలాడయ్యా
అయ్యయ్యయ్యో నేల కూలాడయ్యా (2)       ||యేసయ్య||

కొయ్యపై కాళ్ళు పెట్టి
సీలను కొట్టిరయ్యా (2)
పాదాలు అదిరాయయ్యా
అయ్యయ్యయ్యో పాదాలు చితికాయయ్యా (2)       ||యేసయ్య||

ఈ ప్రేమమూర్తి
పాదాలు నమ్ముకుంటే (2)
పాపాలు పోతాయయ్యా
అయ్యయ్యా నీ శాపాలు తీరుతాయయ్యా
పాపాలు పోతాయయ్యా
అయ్యయ్యా నీ రోగాలు పోతాయయ్యా       ||యేసయ్య||

రాతి గుండెలను మాంసపు గుండెలుగా
మార్చేందుకు వచ్చాడయ్యా
ప్రాణము పెట్టాడయ్యా

Yesayya Paadaalu Bangaaru Paadaalu (2)
Endallo Kandaayayyaa
Ayyayyayyo Rallallo Chitlaayayyaa (2)      ||Yesayya||

Mandeti Endallo
Kaadi Mosaadayyaa (2)
Nadaleka Thoolaadayyaa
Ayyayyayyo Nela Koolaadayyaa (2)      ||Yesayya||

Koyyapai Kaallu Petti
Seelanu Kottirayyaa (2)
Paadaalu Adiraayayyaa
Ayyayyayyo Paadaalu Chithikaayayyaa (2)      ||Yesayya||

Ee Premamoorthi
Paadaalu Nammukunte (2)
Paapaalu Pothaayayyaa
Ayyayya Nee Shaapaalu Theeruthaayayyaa
Paapaalu Pothaayayyaa
Ayyayya Nee Rogaalu Pothaayayyaa     ||Yesayya||

Raathi Gundelanu Maamsapu Gundelugaa
Maarchenduku Vachchaadayyaa
Praanamu Pettaadayyaa

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply