ఈ లోక యాత్రాలో

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion


ఈ లోక యాత్రాలో నే సాగుచుండ (2)
ఒకసారి నవ్వు – ఒకసారి ఏడ్పు (2)
అయినాను క్రీస్తేసు నా తోడనుండు (2)       ||ఈ లోక||

జీవిత యాత్ర ఎంతో కఠినము (2)
ఘోరాంధకార తుఫానులున్నవి (2)
అభ్యంతరములు ఎన్నెన్నో ఉండు (2)
కాయు వారెవరు రక్షించేదెవరు (2)       ||ఈ లోక||

నీవే ఆశ్రయం క్రీస్తేసు ప్రభువా (2)
అనుదినము నన్ను ఆదరించెదవు (2)
నీతో ఉన్నాను విడువలేదనెడు (2)
నీ ప్రేమ మధుర స్వరము విన్నాను (2)       ||ఈ లోక||

తోడై యుండెదవు అంతము వరకు (2)
నీవు విడువవు అందరు విడచినను (2)
నూతన బలమును నాకొసగెదవు (2)
నే స్థిరముగ నుండ నీ కోరిక ఇదియే (2)       ||ఈ లోక||

Ee Loka Yaathraalo Ne Saaguchunda (2)
Okasaari Navvu – Okasaari Aedpu (2)
Ainaanu Kreesthesu Naa Thodanundu (2)        ||Ee Loka||

Jeevitha Yaathra Entho Katinamu (2)
Ghoraandhakaara Thuphaanulunnavi (2)
Abhyantharamulu Ennenno Undu (2)
Kaayu Vaarevaru Rakshinchedevaru (2)        ||Ee Loka||

Neeve Aashrayam Kreesthesu Prabhuvaa (2)
Anudinamu Nannu Aadarinchedavu (2)
Neetho Unnaanu Viduveledanedu (2)
Nee Prema Madhura Swaramu Vinnaanu (2)        ||Ee Loka||

Thodai Yundedavu Anthamu Varaku (2)
Neevu Viduvavu Andaru Vidachinanu (2)
Noothana Balamunu Naakosagedavu (2)
Ne Sthiramuga Nunda Nee Korika Idiye (2)        ||Ee Loka||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

A    D     E    A
Ee Loka Yaathraalo Ne Saaguchunda (2)
D    Bm   E      
Okasaari Navvu – Okasaari Aedpu (2)
D    A     D    A
Ainaanu Kreesthesu Naa Thodanundu (2)    ||Ee Loka||

A    F#m   D   A 
Jeevitha Yaathra Entho Katinamu (2)
D     Bm  E
Ghoraandhakaara Thuphaanulunnavi (2)
A    F#m  D    A 
Abhyantharamulu Ennenno Undu (2)
D   Bm    E     A
Kaayu Vaarevaru Rakshinchedevaru (2)    ||Ee Loka||

A   F#m   D     A 
Neeve Aashrayam Kreesthesu Prabhuvaa (2)
D     Bm  E
Anudinamu Nannu Aadarinchedavu (2)
A    F#m  D    A 
Neetho Unnaanu Viduveledanedu (2)
D     Bm   E     A
Nee Prema Madhura Swaramu Vinnaanu (2)    ||Ee Loka||

A   F#m    D     A 
Thodai Yundedavu Anthamu Varaku (2)
D     Bm  E
Neevu Viduvavu Andaru Vidachinanu (2)
A    F#m    D    A 
Noothana Balamunu Naakosagedavu (2)
D       Bm  E     A
Ne Sthiramuga Nunda Nee Korika Idiye (2)    ||Ee Loka||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: