నడిపించు నా నావా

పాట రచయిత: ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలు
Lyricist: Andhra Kraisthava Keerthanalu


నడిపించు నా నావా నడి సంద్రమున దేవా
నవ జీవన మార్గమున నా జన్మ తరియింప       ||నడిపించు||

నా జీవిత తీరమున నా అపజయ భారమున
నలిగిన నా హృదయమును నడిపించుము లోతునకు
నా యాత్మ విరబూయ నా దీక్ష ఫలియింప
నా నావలో కాలిడుము నా సేవ చేకొనుము        ||నడిపించు||

రాత్రంతయు శ్రమపడినా రాలేదు ప్రభు జయము
రహదారులు వెదకిననూ రాదాయెను ప్రతిఫలము
రక్షించు నీ సిలువ రమణీయ లోతులలో
రతణాలను వెదకుటలో రాజిల్లు నా పడవ          ||నడిపించు||

ఆత్మార్పణ చేయకయే ఆశించితి నీ చెలిమి
అహమును ప్రేమించుచునే అరసితి ప్రభు నీ కలిమి
ఆశ నిరాశాయే ఆవేదనెదురాయే
ఆధ్యాత్మిక లేమిగని అల్లాడే నావలలు              ||నడిపించు||

ప్రభు మార్గము విడచితిని ప్రార్థించుట మానితిని
ప్రభు వాక్యము వదలితిని పరమార్థము మరచితిని
ప్రపంచ నటనలలో ప్రావీణ్యమును బొంది
ఫలహీనుడనై యిపుడు పాటింతు నీ మాట       ||నడిపించు||

లోటైన జలములలో లోతున వినబడు స్వరమా
లోబడుటను నేర్పించి లోపంబులు సవరించి
లోనున్న ఈవులలో లోతైన నా బ్రతుకు
లోపించని అర్పనగా లోకేష చేయుమయా         ||నడిపించు||

ప్రభు యేసుని శిష్యుడనై ప్రభు ప్రేమలో పాదుకొని
ప్రకటింతును లోకములో పరిశుద్ధుని ప్రేమ కథ
పరమాత్మ ప్రోక్షణతో పరిపూర్ణ సమర్పణతో
ప్రాణంబును ప్రభు కొరకు పానార్పణము చేతు     ||నడిపించు||


Nadipinchu Naa Naavaa – Nadi Sandramuna Devaa
Nava Jeevana Maargamuna – Naa Janma Thariyimpa     ||Nadipinchu||

Naa Jeevitha Theeramuna – Naa Apajaya Bhaaramuna
Naligina Naa Hrudayamunu – Nadipinchumu Lothunaku
Naa Yaathma Virabooya – Naa Deeksha Phaliyimpa
Naa Naavalo Kaalidumu – Naa Seva Chekonumu            ||Nadipinchu||

Raathranthayu Shramapadinaa – Raaledu Prabhu Jayamu
Rahadaarulu Vedakinanoo – Raadaayenu Prathiphalamu
Rakshinchu Nee Siluva – Ramaneeya Lothulalo
Rathanaalanu Vedakutalo – Raajillu Naa Padava             ||Nadipinchu||

Aathmarpana Cheyakaye – Aashinchiti Nee Chelimi
Ahamunu Preminchuchune – Arasithi Prabhu Neekalimi
Aasha Nirashaye – Aavedha Nedhuraye
Aadhyathmika Lemigani – Allade Naa Valalu                    ||Nadipinchu||

Prabhu Maargamu Vidachithini – Prardhinchuta Maanithini
Parbhu Vaakyamu Vadhalithini – Paramardhamu Marachithini
Prapancha Natanalalo – Praveenyamunu Pondhi
Phala Heenudanai Ipudu – Paatinthu Nee Maata              ||Nadipinchu||

Lotaina Jalamulalo – Lothuna Vinabadu Swaramaa
Lobadutanu Nerpinchi – Lopambulu Savarinchi
Lonunna Eevulalo – Lothaina Naa Brathuku
Lopinchani Arpanagaa – Lokesha Cheyumayaa               ||Nadipinchu||

Prabhu Yesuni Shishyudanai – Prabhu Premalo Paadukoni
Prakatinthunu Lokamulo – Parishudhdhuni Prema Katha
Paramaathma Prokshanatho – Paripoorna Samarpanatho
Praanambunu Prabhu Koraku – Praanaarpanamu Chethu   ||Nadipinchu||

D              A       D
Nadipinchu Naa Naava - Nadi Sandhramuna Deva
   Bm       G    A       D
Nava Jeevana Margamuna - Naa Janma Thariyimpa    ||Nadipinchu||
D          Bm    A        G
Naa Jeevitha Theeramuna - Naa Apajaya Bharamuna
  A    G     D   Bm    A    D
Naligina Naa Hrudayamunu - Nadipinchumu Lothunaku
D             A        D
Naa Aathma Virabhuya - Naa Deeksha Phaliyimpa
  Bm       G    A      D
Naa Naavalo Kaalidumu - Naa Seva Jekonumu      ||Nadipinchu||

Rathranthayu Shramapadina - Raaledu Prabhu Jayamu
Rahadarulu Vedhakinanu - Radayenu Pratiphalamu
Rakshinchu Nee Siluva - Ramaneeya Lothulalo
Ratanalanu Vedhukutalo - Rajillu Naa Padava     ||Nadipinchu||

Aathmarpana Cheyakaye - Aashinchiti Nee Chelimi
Ahamunu Preminchuchune - Arasithi  Prabhu Neekalimi
Aasha Nirashaye - Aavedha Nedhuraye
Aadhyathmika Lemigani - Allade Naa Valalu      ||Nadipinchu||

Prabhu Maargamu Vidachithini - Prardhinchuta Maanithini
Parbhu Vaakyamu Vadhalithini - Paramardhamu Marachithini
Prapancha Natanalalo - Praveenyamunu Pondhi
Phala Heenudanai Ipudu - Paatinthu Nee Maata    ||Nadipinchu||
 
Prabhu Yesu Shishyudanai - Prabhu Premalo Paadhukoni
Prakatinchunu Loakamulo - Parishudhuni Premakatha
Paramaathma Prokshanalo - Paripoorna Samarpanatho
Praanambunu Prabhukoraku - Paanarpanamu Jethu    ||Nadipinchu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: