నీ చరణములే నమ్మితి

పాట రచయిత: పురుషోత్తము చౌధరి
Lyricist: Purushotthamu Choudhary

నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి
నీ పాదములే పట్టితి (2)            ||నీ చరణములే||

దిక్కిక నీవే చక్కగ రావే (2)
మిక్కిలి మ్రొక్కుదు మ్రొక్కుదు మ్రొక్కుదు            ||నీ చరణములే||

ఐహిక సుఖము – నరసితి నిత్యము (2)
ఆహాహా ద్రోహిని ద్రోహిని ద్రోహిని            ||నీ చరణములే||

న్యాయము గాని – నా క్రియలన్ని (2)
రోయుచు ద్రోయకు త్రోయకు త్రోయకు            ||నీ చరణములే||

భావము మార్చి – నావెత దీర్చి (2)
దేవర ప్రోవవే ప్రోవవే ప్రోవవే            ||నీ చరణములే||

చంచల బుద్ధి – వంచన యెద్ది (2)
ఉంచక త్రుంచవే త్రుంచవే త్రుంచవే            ||నీ చరణములే||

చుర్రుకొని యున్న – శోధనలున్న (2)
పట్టు విడ గొట్టవే కొట్టవే కొట్టవే            ||నీ చరణములే||

నాచు పిశాచి – నరుకుట గాచి (2)
కాచుకో దాచవే దాచవే దాచవే            ||నీ చరణములే||

యేసుని తోడ – నెవ్వరు సాటి (2)
దోసము బాపును బాపును బాపును            ||నీ చరణములే||

Nee Charanamule Nammithi Nammithi
Nee Paadamule Pattithi (2)        ||Nee Charanamule||

Dikkika Neeve Chakkaga Raave (2)
Mikkili Mrokkudu Mrokkudu Mrokkudu        ||Nee Charanamule||

Aihika Sukhamu – Narasithi Nithyamu (2)
Aahaahaa Drohini Drohini Drohini        ||Nee Charanamule||

Nyaayamu Gaani – Naa Kriyalanni (2)
Royuchu Droyaku Throyaku Throyaku        ||Nee Charanamule||

Bhaavamu Maarchi – Naavetha Deerchi (2)
Devara Provave Provave Provave        ||Nee Charanamule||

Chanchala Buddhi – Vanchana Yeddi (2)
Unchaka Thrunchave Thrunchave Thrunchave        ||Nee Charanamule||

Churrukoni Yunna – Shodhanalunna (2)
Pattu Vida Gottave Kottave Kottave        ||Nee Charanamule||

Naachu Pishaachi – Narukuta Gaachi (2)
Kaachuko Daachave Daachave Daachave        ||Nee Charanamule||

Yesuni Thoda – Nevvaru Saati (2)
Dosamu Baapunu Baapunu Baapunu        ||Nee Charanamule||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: