భూమియు దాని సంపూర్ణత

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion


భూమియు దాని సంపూర్ణత లోకము
దాని నివాసు లెహోవావే (2)

ఆయన సముద్రము మీద దానికి పునాది వేసెను (2)
ప్రవాహజలముల మీద దానిని స్థిరపరచెను (2)        ||భూమియు||

యెహోవా పర్వతమునకు నెక్కదగిన వాడెవ్వడు (2)
యెహోవా పరిశుద్ధ స్థలములో నిలువదగిన వాడెవ్వడు (2)        ||భూమియు||

వ్యర్థమైన దానియందు మనస్సు పెట్టకయు (2)
నిర్దోషచేతులు శుద్ధ హృదయము కలిగినవాడే (2)        ||భూమియు||

నిన్నాశ్రయించి నీ సన్నిధిని వెదకెడి వాడు (2)
వాడాశీర్వాదము నీతి మత్వము నొందును (2)        ||భూమియు||

గుమ్మములారా మీ తలలు పైకెత్తుడి పురాతనమైన తలుపులారా (2)
మహిమగల రాజు ప్రవేశించునట్లు మిమ్మును లేవనెత్తికొనుడి (2)        ||భూమియు||

మహిమగల యీ రాజెవడు? బలశౌర్యముగల ప్రభువే (2)
యుద్ధశూరుడైన యెహోవా పరాక్రమముగల ప్రభువే (2)        ||భూమియు||

మహిమగల యీ రాజెవడు? సైన్యముల యెహోవాయే (2)
ఆయనే యీ మహిమగల రాజు హల్లెలూయా ఆమెన్ (2)        ||భూమియు||

Bhoomiyu Daani Sampoornatha Lokamu
Daani Nivaasulehovaave (2)

Aayana Samudramu Meeda Daaniki Punaadi Vesenu (2)
Pravaaha Jalamula Meeda Daanini Sthira Parachenu (2)          ||Bhoomiyu||

Yehova Parvathamunaku Nekka Dagina Vaadevvadu (2)
Yehova Parishuddha Sthalamulo Niluva Dagina Vaadevvadu (2)          ||Bhoomiyu||

Vyardhamaina Daaniyandu Manassu Pettakayu (2)
Nirdhosha Chethulu Shuddha Hrudayamu Kaligina Vaade (2)          ||Bhoomiyu||

Ninnaashrayinchi Nee Sannidhini Vedhakedi Vaadu (2)
Vaadaasheervaadhamu Neethi Mathvamu Nondunu (2)          ||Bhoomiyu||

Gummamulaaraa Mee Thalalu Paiketthudi Puraathana Thalupularaa (2)
Mahimagala Raaju Praveshinchunatlu Mimmunu Levanetthukonudi (2)          ||Bhoomiyu||

Mahimagala Ee Raajevadu? Balashouryamu Gala Prabhuve (2)
Yuddha Shoorudaina Yehovaa Paraakramamu Gala Prabhuve (2)          ||Bhoomiyu||

Mahimagala Ee Raajevadu? Sainyamula Yehovaaye (2)
Aayane Ee Mahimagala Raaju Halleluyaa Aamen (2)          ||Bhoomiyu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply