పరిశుద్ధుడా పావనుడా

పాట రచయిత:
Lyricist:


పరిశుద్ధుడా పావనుడా
అత్యున్నతుడా నీవే (2)
నీ నామమునే స్తుతియించెదా
నీ నామమునే ఘనపరచెదా (2)
నీలోనే రక్షణ నీలోనే నిరీక్షణ
నీలోనే విజయము నీలోనే సంతోషం
ఆరాధన నీకే (6)

నా అడుగులో అడుగై – నా శ్వాసలో శ్వాసై
నే నడచిన వేళలో ప్రతి అడుగై (2)
నా ఊపిరి నా గానము
నా సర్వము నీవే నా యేసయ్యా
నీకేనయ్యా ఆరాధన             ||ఆరాధన||

నాపై నీ ఆత్మను కుమ్మరించుము యేసయ్యా
నీ శక్తితో నను నింపు బలవంతుడా (2)        ||ఆరాధన||

Parishuddhudaa Paavanudaa
Athyunnathudaa Neeve (2)
Nee Naamamune Sthuthiyinchedaa
Nee Naamamune Ghanaparachedaa (2)
Neelone Rakshana – Neelone Nireekshana
Neelone Vijayamu – Neelone Santhosham
Aaraadhana Neeke (6)

Naa Adugulo Adugai – Naa Shwaasalo Shwaasai
Ne Nadachina Velalo Prathi Adugai (2)
Naa Oopiri Naa Gaanamu – Naa Sarvamu Neeve
Naa Yesayyaa Neekenayyaa – Aaraadhana         ||Aaraadhana||

Naapai Nee Aathmanu – Kummarinchumu Yesayyaa
Nee Shakthitho Nanu Nimpu – Balavanthudaa (2)       ||Aaaradhana||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply