నాకు నీ కృప చాలును

పాట రచయిత:
Lyricist:


నాకు నీ కృప చాలును ప్రియుడా (2)
నాకు నీ కృప చాలును
శ్రమలతో నిండిన ఈ జీవితములో (2)

నాథా నీ రాక ఆలస్యమైతే (2)
పడకుండ నిలబెట్టుము నన్ను
జారకుండ కాపాడుము (2)       ||నాకు||

పాము వలెను వివేకముగను
పావురమువలె నిష్కపటముగను (2)     ||నాథా||

జంట లేని పావురము వలెను
మూల్గుచుంటిని నిను చేరుటకై (2)      ||నాథా||

పాపిని నను కరుణించు దేవా
చేరి నిను నే స్తుతియించుచుంటిని (2)     ||నాథా||

Naaku Nee Krupa Chaalunu Priyudaa (2)
Naaku Nee Krupa Chaalunu
Shramalatho Nindinaa Ee Jeevithamulo (2)

Naathaa Nee Raaka Aalasyamaithe (2)
Padakunda Nilabettumu Nannu
Jaarakunda Kaapaadumu (2)     ||Naaku||

Paamu Valenu Vivekamuganu
Paavuramuvale Nishkapatamuganu (2)   ||Naathaa||

Janta Leni Paavuramu Valenu
Moolguchuntini Ninu Cherutakai (2)    ||Naathaa||

Paapini Nanu Karuninchu Devaa
Cheri Ninu Ne Sthuthiyinchuchuntini (2)      ||Naathaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply