ఆరాధన నీకే

పాట రచయిత: షాలోమ్ బెన్హర్ మండ
Lyricist: Shalom Benhur Manda

పరిశుద్ధుడా పావనుడా
అత్యున్నతుడా నీవే (2)
నీ నామమునే స్తుతియించెదా
నీ నామమునే ఘనపరచెదా (2)
నీలోనే రక్షణ నీలోనే నిరీక్షణ
నీలోనే విజయము నీలోనే సంతోషం
ఆరాధన నీకే – ఆరాధన నీకే
ఆరాధన నీకే (2)

నా అడుగులో అడుగై నా శ్వాసలో శ్వాసై
నే నడచిన వేళలో ప్రతి అడుగై (2)
నా ఊపిరి నా గానము నా సర్వము నీవే
నా యేసయ్యా నీకేనయ్యా ఆరాధన       ||ఆరాధన||

నాపై నీ ఆత్మను కుమ్మరించుము యేసయ్యా
నీ శక్తితో నను నింపు బలవంతుడా (2)       ||ఆరాధన||

Parishuddhudaa Paavanudaa
Athyunnathudaa Neeve (2)
Nee Naamamune Sthuthiyinchedaa
Nee Naamamune Ghanaparachedaa (2)
Neelone Rakshana Neelone Nireekshana
Neelone Vijayamu Neelone Santhosham
Aaraadhana Neeke – Aaraadhana Neeke
Aaraadhana Neeke (2)

Naa Adugulo Adugai Naa Shwaasalo Shwaasai
Ne Nadachina Velalo Prathi Adugai (2)
Naa Oopiri Naa Gaanamu Naa Sarvamu Neeve
Naa Yesayyaa Neekenayyaa Aaraadhana        ||Aaraadhana||

Naapai Nee Aathmanu Kummarinchumu Yesayyaa
Nee Shakthitho Nanu Nimpu Balavanthudaa (2)        ||Aaraadhana||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply