నా జీవం నీ కృపలో

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


నా జీవం నీ కృపలో దాచితివే
నా జీవిత కాలమంతా
ప్రభువా నీవే నా ఆశ్రయం
నా ఆశ్రయం         ||నా జీవం||

పాపపు ఊబిలో పడి కృంగిన నాకు
నిత్య జీవమిచ్చితివే (2)
పావురము వలె నీ సన్నిధిలో
జీవింప పిలచితివే (2)       ||నా జీవం||

ఐగుప్తు విడచినా ఎర్ర సముద్రము
అడ్డురానే వచ్చెనే (2)
నీ బాహు బలమే నన్ను దాటించి
శత్రువునే కూల్చెనే (2)       ||నా జీవం||

కానాను యాత్రలో యొర్దాను అలలచే
కలత చెందితినే (2)
కాపరివైన నీవు దహించు అగ్నిగా
నా ముందు నడచితివే (2)       ||నా జీవం||

వాగ్ధాన భూమిలో మృత సముద్రపు భయము
నన్ను వెంటాడెనే (2)
వాక్యమైయున్న నీ సహవాసము
ధైర్యము పుట్టించెనే (2)       ||నా జీవం||

స్తుతుల మధ్యలో నివసించువాడా
స్తుతికి పాత్రుడా (2)
స్తుతి యాగముగా నీ సేవలో
ప్రాణార్పణ చేతునే (2)       ||నా జీవం||

Naa Jeevam Nee Krupalo Daachithive
Naa Jeevitha Kaalamanthaa
Prabhuvaa Neeve Naa Aashrayam
Naa Aashrayam         ||Naa Jeevam||

Paapapu Oobhilo Padi Krungina Naaku
Nithya Jeevamichchithive (2)
Paavuramu Vale Nee Sannidhilo
Jeevimpa Pilachithive (2)        ||Naa Jeevam||

Aigupthu Vidachinaa Erra Samudramu
Adduraane Vachchene (2)
Nee Baahu Balame Nannu Daatinchi
Shathruvune Koolchene (2)        ||Naa Jeevam||

Kaanaanu Yaathralo Yordaanu Alalache
Kalatha Chendithine (2)
Kaaparivaina Neevu Dahinchu Agnigaa
Naa Mundu Nadachithive (2)        ||Naa Jeevam||

Vaagdhaana Bhoomilo Mrutha Samudrapu Bhayamu
Nannu Ventaadene (2)
Vaakyamaiyunna Nee Sahavaasamu
Dhairyamu Puttinchene (2)        ||Naa Jeevam||

Sthuthula Madhyalo Nivasinchuvaadaa
Sthuthiki Paathrudaa (2)
Sthuthi Yaagamugaa Nee Sevalo
Praanaarpana Chethune (2)        ||Naa Jeevam||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply