ఇహలోక పాపి కొరకు

పాట రచయిత: ఈనోష్ సునందన్ టుపిలి
Lyricist: Enosh Sunandhan Tupili

ఇహలోక పాపి కొరకు
ఎనలేని ప్రేమను చూపి
గెలిచావుగా నా ప్రేమను
నా ప్రేమ నీవే యేసు
నీ కృప నాకు చాలు
నేనెలా నిను మరతును         ||ఇహలోక ||

నీ శక్తియే అద్భుతం
నీ సృష్టియే అద్భుతం (2)
యేసయ్యా యేసయ్యా
యేసయ్యా యేసయ్యా (2)       ||ఇహలోక ||

Ihaloka Paapi Koraku
Enaleni Premanu Choopi
Gelichaavugaa Naa Premanu
Naa Prema Neeve Yesu
Nee Krupa Naaku Chaalu
Nenelaa Ninu Marathunu         ||Ihaloka||

Nee Shakthiye Adbhutham
Nee Srushtiye Adbhutham (2)
Yesayyaa Yesayyaa
Yesayyaa Yesayyaa (2)      ||Ihaloka||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply