నీ పాదముల్ నే చేరగా

పాట రచయిత: మోసెస్ ఉండ్రు
Lyricist: Moses Undru

నీ పాదముల్ నే చేరగా – గాయంబులున్ నే గాంచితిన్ నీ సిలువకై నే చేరగా – నీ ప్రేమను నే పొందితిన్ నా కొరకే ఈ మరణమా – నా పాపమే కారణమా (2) ||నీ పాదముల్|| నా అతిక్రమముల బట్టి గాయపరచబడెగా నా దోషములను బట్టి నలుగగొట్టబడెగా (2) సమాధానార్థమైన శిక్ష మీద పడెను పాపపరిహార్థ బలిగ వధియించబడెను (2) ||నా కొరకే|| వధకు తేబడు గొర్రెపిల్ల నిలచునట్లుగా మౌనముగా నుండి నీవు తీర్పునొందితివివే (2) నీ వేదన చూసి హేళన చేసిన గానీ వీరేమి చేతిరో ఎరుగరంటివే (2) ||నా కొరకే||

Nee Paadamul Ne Cheragaa – Gaayambulan Ne Gaanchithin Nee Siluvakai Ne Cheragaa – Nee Premanu Ne Pondithin Naa Korake Ee Maranamaa – Naa Paapame Kaaranamaa (2) ||Nee Paadamul|| Naa Athikramamula Batti Gaayaparachabadegaa Naa Doshamulanu Batti Nalugagottabadegaa (2) Samaadhaanaardhamaina Shiksha Meeda Padenu Paapa Parihaardha Baliga Vadhiyinchabadenu (2) ||Naa Korake|| Vadhaku Thebadu Gorrepilla Nilachunatlugaa Mounamugaa Nundi Neevu Theerpunondithive (2) Nee Vedhana Choosi Helana Chesina Gaani Veeremi Chethiro Erugarantive (2) ||Naa Korake||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply