సర్వోన్నతుడా

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries

సర్వోన్నతుడా
నీవే నాకు ఆశ్రయదుర్గము (2)
ఎవ్వరు లేరు – నాకు ఇలలో (2)
ఆదరణ నీవేగా -ఆనందం నీవేగా (2)

నీ దినములన్నిట ఎవ్వరు నీ ఎదుట
నిలువలేరని యెహోషువాతో (2)
వాగ్దానము చేసినావు
వాగ్దాన భూమిలో చేర్చినావు (2)      ॥సర్వోన్నతుడా॥

నిందలపాలై నిత్య నిబంధన
నీతో చేసిన దానియేలుకు (2)
సింహాసనమిచ్చినావు
సింహాల నోళ్లను మూసినావు (2)      ॥సర్వోన్నతుడా॥

నీతి కిరీటం దర్శనముగా
దర్శించిన పరిశుద్ధ పౌలుకు (2)
విశ్వాసము కాచినావు
జయజీవితము ఇచ్చినావు (2)      ॥సర్వోన్నతుడా॥

Sarvonnathudaa
Neeve Naaku Aashrayadurgamu (2)
Evvaru Leru – Naaku Ilalo (2)
Aadarana Neevegaa – Aanandam Neevegaa (2)

Nee Dinamulannita Evvaru Nee Eduta
Niluvalerani Yehoshuvaatho (2)
Vaagdhaanamu Chesinaavu
Vaagdhaana Bhoomilo Cherchinaavu (2)      ||Sarvonnathudaa||

Nindala Paalai Nithya Nibandhana
Neetho Chesina Daaniyeluku (2)
Simhaasanamichchinaavu
Simhaala Nollanu Moosinaavu (2)      ||Sarvonnathudaa||

Neethi Kireetam Darshanamugaa
Darshinchina Parishuddha Pouluku (2)
Vishwaasamu Kaachinaavu
Jaya Jeevithamu Ichchinaavu (2)      ||Sarvonnathudaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply