నా దీపము యేసయ్యా

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


నా దీపము యేసయ్యా నీవు వెలిగించినావు
సుడిగాలిలోనైనా జడి వానలోనైనా
ఆరిపోదులే నీవు వెలిగించిన దీపము
నీవు వెలిగించిన దీపము – (2)

ఆరని దీపమై దేదీప్యమానమై
నా హృదయ కోవెలపై దీపాల తోరణమై (2)
చేసావు పండుగ వెలిగావు నిండుగా (2)        ||నా దీపము||

మారని నీ కృప నను వీడనన్నది
మర్మాల బడిలోన సేదదీర్చుచున్నది (2)
మ్రోగించుచున్నది ప్రతి చోట సాక్షిగా (2)        ||నా దీపము||

ఆగని హోరులో ఆరిన నేలపై
నా ముందు వెలసితివే సైన్యములకధిపతివై (2)
పరాక్రమ శాలివై నడిచావు కాపరిగా (2)        ||నా దీపము||


Naa Deepamu Yesayyaa Neevu Veliginchinaavu
Sudigaalilonainaa Jadi Vaanalonainaa
Aaripodule Neevu Veliginchina Deepamu
Neevu Veliginchina Deepamu – (2)

Aarani Deepamai Dhedheepyamaanamai
Naa Hrudaya Kovelapai Deepaala Thoranamai (2)
Chesaavu Panduga Veligaavu Nindugaa (2)       ||Naa Deepamu||

Maarani Nee Krupa Nanu Veedanannadhi
Marmaala Badilona Sedhadheerchuchunnadhi (2)
Mroginchuchunnadhi Prathi Chota Saakshigaa (2)       ||Naa Deepamu||

Aagani Horulo Aarina Nelapai
Naa Mundu Velasithive Sainyamulakadhipathivai (2)
Paraakrama Shaalivai Nadichaavu Kaaparigaa (2)       ||Naa Deepamu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

4 comments

  1. This site is very very blessing to eveen non telugu people. Praise the Lord! When I shared this link in my church group. They were so happy. One of the north Indian family said, thank you so much for this link. What ever the telugu songs we wanted to learn, are available in this site.

Leave a Reply

%d bloggers like this: