నా కన్నుల కన్నీరు

పాట రచయిత:
Lyricist:


ఆరాధనా ఆరాధనా ఆరాధనా ఆరాధనా (2)

నా కన్నుల కన్నీరు తుడిచినా యేసయ్యకే
ఆరాధన – ఆరాధన (2)
ఆరాధనా ఆరాధనా ఆరాధనా ఆరాధనా

తన రక్తముతో నను కడిగిన యేసయ్యకే
ఆరాధన – ఆరాధన (2)
ఆరాధనా ఆరాధనా ఆరాధనా ఆరాధనా

తన వాక్యముతో నను నింపిన యేసయ్యకే
ఆరాధన – ఆరాధన (2)
ఆరాధనా ఆరాధనా ఆరాధనా ఆరాధనా

పాదాలతో మరణాన్ని త్రొక్కిన యేసయ్యకే
ఆరాధన – ఆరాధన (2)
ఆరాధనా ఆరాధనా ఆరాధనా ఆరాధనా


Aaraadhanaa Aaraadhanaa Aaraadhanaa Aaraadhanaa (2)

Naa Kannula Kanneeru Thudichina Yesayyake
Aaraadhana – Aaraadhana (2)
Aaraadhanaa Aaraadhanaa Aaraadhanaa Aaraadhanaa

Thana Rakthamutho Nanu Kadigina Yesayyake
Aaraadhana – Aaraadhana (2)
Aaraadhanaa Aaraadhanaa Aaraadhanaa Aaraadhanaa

Thana Vaakyamutho Nanu Nimpina Yesayyake
Aaraadhana – Aaraadhana (2)
Aaraadhanaa Aaraadhanaa Aaraadhanaa Aaraadhanaa

Paadaalatho Marananni Throkkina Yesayyake
Aaraadhana – Aaraadhana (2)
Aaraadhanaa Aaraadhanaa Aaraadhanaa Aaraadhanaa

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply