యావే

పాట రచయిత: సామ్ పడింజరెకర
అనువదించినది:
ఫాన్ని జాయ్ మోసెస్
Lyricist: Sam Padinjarekara
Translator: Fannie Joy Moses

Download Lyrics as: PPT