నా బలమంతా నీవేనయ్యా

పాట రచయిత: సామి తంగయ్య, కిరణ్ ఎజెకియెల్
అనువదించినది: క్రిస్టోఫర్ చాలూర్కర్
Lyricist: Sammy Thangaiah, Kiran Ezekial
Translator: Christopher Chalurkar

Download Lyrics as: PPT